Knyga yra šeštoji LKTI „Neklasikinės ir XX a filosofijos“ probleminės grupės inicijuoto tęstinio projekto „XX a humanistikos kryptys“ dalis Ji tęsia įtakingiausioms XX a humanistikos kryptims skirtų leidinių seriją Knyga skirta sudėtingam XX a kultūros reiškiniui psichoanalizei kurios žymiausi atstovai S Freudas C G Jungas turėjo didžiulį poveikį kultūrai Šiandien psichoanalizė yra viena įtakingiausių dabartinės humanistikos tendencijų aprėpiančių per 20 skirtingų orientacijų ir krypčių paveikusių daugelį iškilių protų jų požiūrius į žmogų jo pasąmonės pasaulį galima sakyti netgi vakarietišką mąstymo būdą Suaktualinta įtakingų postmodernizmo ideologų Michelio Foucault Gilles'io Deleuze Felixo Guattari Jacques'o Derridairypač Jacques'o Lacano veikalų ji pastaraisiais dešimtmečiais išplėtė savo įtakos laukus ir tapo neatsiejama postmodernios kultūros ir mokslinio diskurso dalis Tikimės kad šis solidžios apimties psichoanalizės fenomeno interpretacijai skirtas mokslinių straipsnių rinkinys susilauks įvairių humanitarinių disciplinų specialistų dėmesio ir išplės mūsų humanistikos laukąKnyga užpildo spragas per pastarąjį dešimtmetį susidariusias Lietuvos humanistikoje Jos adresatas yra dvejopas profesionalioji akademinė auditorija studentai dėstytojai mokytojai visuomeninė aplinka kūrybinė inteligentija kultūros darbuotojai Knygos medžiaga gali būti sėkmingai panaudojama ir edukaciniams tikslams visose aukštosiose ir aukštesniosiose mokyklose kuriose skaitomi psichologiniai kultūrologiniai filosofiniai estetiniai literatūrologiniai menotyriniai kursaiTURINYSPratarmė PSICHOANALIZĖS AKTUALUMAS 7PAMATINIAI PSICHOANALITINĖS TEORIJOS PRINCIPAI IDĖJOS IR JŲ SKLAIDA 11Antanas ANDRIJAUSKAS Trys psichoanalitinės teorijos nuo metafizikos į metapsichologiją virsmai Freudas Jungas Lacanas 12Tomas SODEIKA Psichoanalizė ir filosofijos pabaiga 83Stasys MOSTAUSKIS Akis į akį su gamtos demonais – psichoanalitinės pasaulėžiūros prielaidos 91Naglis KARDELIS Sielos polėkiai ir nuopuoliai keletas paralelių tarp Platono ir Freudo 105Algirdas GAIŽUTIS S Freudas G Baschelard’as vaizduotės raktai 123Stanislovas JUKNEVIČIUS Analitinės psichologijos idėjų raida kompleksai ir archetipai 139Bronislovas KUZMICKAS Jacques’o Lacano struktūrinė psichoanalizė individo tapatumas 155Rasius MAKSELIS Egzistencializmo refleksija Jacques’o Lacano „veidrodžio stadijos“ koncepcijoje 162Aivaras STEPUKONIS Maxo Schelerio žinojimo sociologijos pirmtakai Sigmundas Freudas 168PSICHOANALITINĖS TEORIJOS PLITIMAS RYTUOSE 181Audrius BEINORIUS Tarp Theosis ir Psychosis indų misticizmas psichoanalitinėje paradigmoje 182Loreta POŠKAITĖ Kultūrų paveikos irar sąveikos psichoterapijos ir psichoanalizės sklaida Kinijoje 200Karolina LEVANAITĖ Psichoanalitinės teorijos kelias į Rytus kūdikystės tradicinėje indų šeimoje analizė 226Živilė ADULČIKAITĖ Psichiniai sutrikimai klasikinės Ajurvedos mokyme unmādos apasmāros ir alkoholio sukeltų psichikos sutrikimų atvejai 266Aistė KLIŠYTĖ Deivės Durgos mitologinių vaidmenų analizė Jungo archetipų teorijos perspektyvoje 260TERAPINIAI PSICHOANALITINĖS TEORIJOS ASPEKTAI 289Algis MICKŪNAS Psichiatrija šeimos konsultacijai 290Evaldas JUOZELIS Pofroidistinė terapija mokslo filosofijai 305Tomas V KAJOKAS Psichoterapiniai Arvydo Šliogerio būties fenomenologijos aspektai 316Egidijus Kazimieras STAIGYS Meno terapijos metodų taikymas vidaus ligų klinikoje 322Gilija ŽUKAUSKIENĖ Foucault Deleuze’o ir Guattari psichoanalizės kritika vaisto ieškojimas ir gydanti paieška 330Arvydas LIEPUONIUS Psichoanalizės fenomeno interpretacijos pedagogikoje germaniškoji patirtis 342PSICHOANALITINĖ ESTETIKA IR MENO TEORIJA 355Vaida ASAKAVIČIŪTĖ Freudo ir Jungo psichoanalitinė meno kūrinio interpretacija 356Salomėja JASTRUMSKYTĖ Psichoanalizė ir anatomijos teatras 373Oresta KATAKINIENĖ Jungo meno filosofija kūryba kolektyvinės pasąmonės labirintuose 387Eglė DEAN Psichoanalizė skausmas ir kūryba 406Agnieška JUZEFOVIČ Autoriaus ir teksto santykis Kierkegaardo kūryba psichoanalitiniu žvilgsniu 416Vilija JANUŠAUSKIENĖ Kalbos archajinio paveldo iškrovos lietuvių poezijoje 429Rima POCIŪTĖ Dalios Urnevičiūtės romano „Leona“ analizė prasmės atsiveriančios kultūrinės psichoanalizės kontekste 440PSICHOANALITINIS POŽIŪRIS Į SĄMONĘ VAIZDUOTĘ IR IDEOLOGIJĄ 469Gintautas MAŽEIKIS C Castoriadžio marksizmo kritika ir psichoanalitinė politinė filosofija 470Leonarda JEKENTAITĖ Erichas Frommas apie ideologizuotą sąmonę 491Tomas KAČERAUSKAS Mirties instinktas ir būtis myriop kūrybos visuomenėje 499Jolita JANUŠKEVIČIŪTĖ Variacija habitus eroso mnemosines tanato pasąmonės sintezių tema 508Kęstutis ŠAPOKA Pasąmonė kaip ideologinių įvaizdžių medija 536PRIEDAS 547Carl Gustav JUNG Rytietiškos meditacijos psichologija 548